Động cơ Rossi – Giảm tốc Rossi – Đại lý Rossi Việt Nam

Đại lý công nghiệp việt tự hào là đại lý Rossi tại Việt Nam

Động cơ Rossi | Hộp số Rossi | Động cơ hộp số Rossi | Hộp giảm tốc Rossi | Động cơ giảm tốc Rossi

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm

Email Liên hệ - 0932.600.412 Zalo
Địa điểm mua hàng:
Chat Facebook

Thông tin chi tiết

GIỚI THIỆU VỀ ROSSI GEARMOTOR VIỆT NAM

                       Đại lý Rossi Việt Nam

DANH MỤC SẢN PHẨM CHÍNH

– Động cơ Rossi

– Hộp số Rossi

Động cơ hộp số Rossi

– Hộp giảm tốc Rossi

– Động cơ giảm tốc Rossi

Rossi gear motor viet nam
Model – Thông số kỹ thuật của động cơ giảm tốc Rossi

SR13 MR V 32 UO3A 10 P01 …

HBF 100LA 2 B5
SR13 MR V 40 UO3A 7 P02 1… HBF 112M 2 B5
SR13 MR V 50 UO3A 7 P02 1… HBF 132S 2 B5
SR13 MR V 63 UO3A 7 P05 1… HBF 160SA 2 B5
SR13 MR V 64 UO3A 7 P06 1… HBF 160MR 2 B5R
SR13 MR V 80 UO3A 7 P06 2… HBF 180M 2 B5
SR13 MR V 81 UO3A 7 P06 2… HB 63A 2 B5
SR13 MR IV 32 UO3A 41.5 P… HB 71A 2 B5
SR13 MR IV 40 UO3A 25.4 P… HB2 80A 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 50 UO3A 20.3 P… HB2 90S 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 63 UO3A 20 P06… HB2 100LA 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 64 UO3A 20 P06… HB2 112M 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 80 UO3A 20 P06… HB2 132S 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 81 UO3A 20 P06… HB2 160SA 2 B5-IE2(ErP)
MR C2I 200 UO2A 132S-M B5 81.4 HB2 160MR 2 B5-IE2(ErP)
MR C2I 225 UO2A 132S-M B5 125 HB2 180M 2 B5-IE2(ErP)
MR C2I 250 UO2A 160M-L B5 98,5 HBF 200L 2 B5R
MR C2I 280 UO2A 160M-L B5 154 HBZ 63A 2 B5
MR C2I 320 UO2A 200 B5 103 HBZ 71A 2 B5
MR C2I 321 UO2A 200 B5 129 HBZ 80A 2 B5
MR C2I 360 UO2A 200 B5 161 HBZ 90S 2 B5
R 2I 400 UP1A / 9.86 HBZ 100LA 2 B5
R 2I 401 UP1A / 9.86 HBZ 112M 2 B5
R 2I 450 UP1A / 11,4 HBZ 132S 2 B5
R 2I 451 UP1A / 11,4 HBZ 160SA 2 B5
R 2I 500 UP1A / 14 HBZ 160MR 2 B5R
R 2I 501 UP1A / 14 HBZ 180M 2 B5
R 2I 560 UP1A / 14,2 R 3I 631 UP1A/27.4
R 2I 561 UP1A / 14,2 R CI 400 UO1A/7.76
R 2I 630 UP1A / 14,3 R CI 401 UO1A/7.76
R 2I 631 UP1A / 14,3 R CI 450 UO1A/8.12
R 4I 400 UP1A / 125 R CI 451 UO1A/9.33
R 4I 401 UP1A / 125 R C3I 400 UO1A/130
R 4I 450 UP1A / 127 R C3I 401 UO1A/130
R 4I 451 UP1A / 127 R C3I 450 UO1A/130
R 4I 500 UP1A / 129 R C3I 451 UO1A/130
R 4I 501 UP1A / 129 R C3I 500 UO1A/130
R 4I 560 UP1A / 131 R C3I 501 UO1A/130
R 4I 561 UP1A / 131 HBZ 200L 2 B5R
R 4I 630 UP1A / 134 R 3I 451 UP1A/29.1
R 4I 631 UP1A / 134 R 3I 500 UP1A/28.7
R C2I 400 UO1A / 19,7 R 3I 501 UP1A/28.7
R C2I 401 UO1A / 19,7 R 3I 560 UP1A/29.1
R C2I 450 UO1A / 22,7 R 3I 561 UP1A/29.1
R C2I 451 UO1A / 22,7 R 3I 630 UP1A/27.4
R C2I 500 UO1A / 22,2 R C3I 560 UO1A/130
R C2I 501 UO1A / 22,2 R C3I 561 UO1A/130
R C2I 560 UO1A / 25,4 R C3I 630 UO1A/132
R C2I 561 UO1A / 25,4 Power P1 0,09…55 kW
R C2I 630 UO1A / 28,6 Nominal torqueTN2 ≤ 19 000 N m
R C2I 631 UO1A / 28,6 Transmission ratio iN 7 … 16 000
R 3I 400 UP1A / 25,2 Power P1 0,09…11 kW
R 3I 401 UP1A / 25,2 Nominal torque TN2 ≤ 900 N m
R 3I 450 UP1A / 29,1 Transmission ratio iN 4…200
R 3I 451 UP1A / 29,1 Power P1 0,09 … 160 kW
R 3I 500 UP1A / 28,7 Nominal torque MT2 ≤ 90 000 N m
R 3I 501 UP1A / 28,7 Transmission ratio iN 2 … 12 500
R 3I 560 UP1A / 29,1 Power P1 0,09 … 75 kW
R 3I 561 UP1A / 29,1 Nominal torque TN2 ≤ 10 000 N m
R 3I 630 UP1A / 27,4 Transmission ratio iN 4 … 6 300
R 3I 631 UP1A / 27,4 Power P1 0,09…5,5 kW
R CI 401 UO1A / 7.76 Nominal torque TN2 ≤ 670 N m
R CI 450 UO1A / 8.12 Transmission ratio iN 6…75
R CI 451 UO1A / 9.33 Nominal torque TN2 1600…710,000 Nm
R C3I 400 UO1A / 130 Transmission ratio i N3,55…3550 (in line)
R C3I 401 UO1A / 130 MR IV 160 – 132 MC 4
R C3I 450 UO1A / 130 MR IV 161 – 132 MC 4
R C3I 451 UO1A / 130 MR IV 160 – 160 M 4
R C3I 500 UO1A / 130 MR IV 161 – 160 M 4
R C3I 501 UO1A / 130 MR V 200 – 160 M 4
R C3I 560 UO1A / 130 Transmission ratio iN 4 … 6 300
R C3I 561 UO1A / 130 Power P1 0,09…5,5 kW
R C3I 630 UO1A / 132 Nominal torque TN2 ≤ 670 N m
R C3I 631 UO1A / 132 Transmission ratio iN 6…75
MR E 57 F C 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 m … Nominal torque TN2 1600…710,000 Nm
MR E 84 F C 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 m … Transmission ratio i N3,55…3550 (in line)
MR E 112 F C 2 L N i = 3,4 14×40 M6 100 80 … Transmission ratio i N9…2440 (bevel helical)
MR E 143 F C 2 L N i = 3,4 19×50 M8 130 11 … Power PN2 ≤ 1,710 kW
MR E 181 F C 2 L N i = 3 28×82 M12 215 180 … Nominal torque TN2 ≤ 132,200 N m
MR EC 84 F O 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 … Transmission ratio iN 6,3 … 28
MR EC 112 F O 2 L N i = 3,4 14×40 M6 100 8 … MR 3I 100 L UP4A 80 B5 61.5
MR EC 143 F O 2 L N i = 3,4 19×50 M8 130 1 … MR 3I 125 L UP4A 90S B5 60.2
MR 2E 57 F C 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 60 … MR 4I 63 UP2A 63 B5 117
MR 2E 84 F C 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 60 … MR 4I 64 UP2A 63 B5 122
MR 2E 112 F C 2 L N i = 11,6 14×40 M6 100 … MR 4I 80 UP2A 71 B5 104
MR 2E 143 F C 2 L N i = 11,6 19×50 M8 130 … MR 4I 81 UP2A 71 B5 139
MR 2E 181 F C 2 L N i = 12 28×82 M12 215 1 … MR 4I 100 UP2A 80 B5 104
MR 2EC 84 F O 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 6 … MR 4I 125 UP2A 90S B5 105
MR 2EC 112 F O 2 L N i = 11,6 14×40 M6 100 … MR CI 125 UO2A 132S-M B5 6.31
MR 2EC 143 F O 2 L N i = 11,6 19×50 M8 130 … MR 2I 125 L UP4A 112M-MB B5 24.1
HB 63A 2 B5 MR 3I 40 UP2A 63 B5 20.4
HB 71A 2 B5 MR 3I 50 UP2A 63 B5 35.3
HB2 80A 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4
HB2 90S 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5
HB2 100LA 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 80 UP2A 71 B5 66.3
HB2 112m 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 81 UP2A 71 B5 82.7
HB2 132S 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 100 UP2A 80 B5 61.5
HB2 160SA 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 125 UP2A 90S B5 60.2
HB2 160MR 2 B5-IE2 (ERP) MR V 161 – 160 M 4
HB2 180M 2 B5-IE2 (ERP) MR V 160 – 160 L 6
HB2 200LR 2 B5-IE2 (ERP) MR V 161 – 160 L 6
HB2 225S 4 B5-IE2 (ERP) MR IV 200 – 132 MC 4
HB2 250M 2 B5-IE2 (ERP) MR IV 200 – 160 M 4
MR 2IV 50 – 63 A 4 MR V 200 – 132 MC 4
MR IV 50 – 63 B 6 MR V 200 – 160 M 4
MR 2IV 40 – 63 A 4 MR V 200 – 160 L 6
MR IV 40 – 63 B 6 MR IV 250 – 160 M 4
MR 2IV 50 – 63 A 4 MR V 250 – 160 M 4
MR IV 50 – 63 A 463 HB 90S 4 B5
MR IV 50 – 63 B 6 HB 63B 4 B5
MR 2IV 40 – 63 A 4 HB 80A 4 B5
MR IV 40 – 63 B 6 MR 2I 100 L UP4A 90S B5 23.7
MR 2IV 50 – 63 A 4 MR 2I 125 L UP4A 112m-MB B5 24.1
MR IV 50 – 63 A 4 MR 3I 40 UP2A 63 B5 20.4
MR IV 50 – 63 B 6 R MR 3I 50 UP2A 63 B5 35,3
MR 2IV 40 – 63 A 4 MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4
 MR IV 40 – 63 A 4 MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5
MR IV 40 – 63 B 6 MR 3I 80 UP2A 71 B5 66,3
MR IV 50 – 63 A 4 MR 3I 81 UP2A 71 B5 82,7
MR IV 32 – 63 B 6 MR 3I 100 UP2A 80 B5 61,5
MR IV 40 – 63 A 4 MR 3I 125 UP2A 90S B5 60,2
MR IV 32 – 63 A 4 MR 3I 100 L UP4A 80 B5 61,5
MR IV 32 – 63 B 6 MR 3I 125 L UP4A 90S 5 60,2
MR V 40 – 63 B 6 MR 4I 63 UP2A 63 B5 117
MR V 50 – 63 B 6 MR 4I 64 UP2A 63 B5 122
MR IV 32 – 63 A 4 MR 4I 80 UP2A 71 B5 104
MR IV 40 – 63 A 4 MR 4I 81 UP2A 71 B5 139
MR IV 32 – 63 B 6 MR 4I 100 UP2A 80 B5 104
HB3 80 B 2 MR 4I 125 UP2A 90S B5 105
HB3 80 C 2 MR CI 125 UO2A 132S-M B5 6.31
HB3 90 S 2 MR CI 140 UO2A 132S-M B5 18
HB3 90 LA 2 MR CI 160 UO2A 160M-L B5 16.5
HB2 200LR 2 B5-IE2(ErP) MR CI 180 UO2A 180M B5 20.3
HB2 225S 4 B5-IE2(ErP) MR CI 200 UO2A 180M B5 19,7
HB2 250M 2 B5-IE2(ErP) MR CI 225 UO2A 225 B5 16
HB2 280S 2 B5-IE2(ErP) CI 250 UO2A 225 B5 22.3
HBF 63A 2 B5 MR CI 280 UO2A 280 B5 15.8
HBF 71A 2 B5 MR C2I 140 UO2A 100 B5 50.4
HBF 80A 2 B5 MR C2I 160 UO2A 100 B5 129
HBF 90S 2 B5 MR C2I 180 UO2A 100 B5 158

 

                     Động cơ giảm tốc Rossi

Thông tin thanh toán:
- Người thụ hưởng: Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý
- Số Tài khoản VND: 2202 1485 1032 845
- Ngân Hàng : Xuất Nhập Khẩu Việt Nam-EXIMBANK-PGD Nguyễn Oanh-Gò Vấp-TP.HCM

Chào mừng bạn đến với 123WEB VIỆT NAM. Chúc bạn có khoảng thời gian ý nghĩa khi trải nghiệm mẫu web này! Bỏ qua